VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(VOP)

Provozovatel obchodu (Prodávající)

Born to Trick s.r.o., so sídlom Východná 2337/15, 911 08 Trenčín, IČO 47503238, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka 29415/R

Kupující
Fyzická nebo právnická osoba registrovaná na internetovém obchodě. Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv podle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji.Objednávka, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovat: jméno kupujícího, kontaktní osobu, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, u společnosti (IČO, DIČ), objednací kód zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob převzetí zboží. Prodávající objednávky vyřizuje v pořadí, v jakém přicházejí.

Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou považovány za závazné.

K akceptaci objednávky zboží ze strany prodávajícího a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě písemného potvrzení této správně a úplně vyplněné objednávky elektronickou formou, přičemž prodávající si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu ceny objednaného zboží (prodávající negarantuje cenu zboží, která je uvedena v nabídkovém listu obchodu v okamžiku uskutečnění objednávky, protože je tato závislá od změny dodavatelských cen dotčeného zboží).

Prodávající si může v případě objednávky zboží upraveného podle zvláštních požadavků kupujícího, vyžádat od kupujícího zálohu v dohodnuté výši. Kupující poskytnutím zálohy uděluje neodvolatelný souhlas provozovateli, že zboží za který byla poskytnuta záloha spadá do okruhu zboží definovaných o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů a tedy kupující nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy. Podle občanského zákoníku vzniká prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

V případě, že kupující nezaplatí a nepřevezme předmět koupě, prodávající je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je stanovena ve výši 10% ceny předmětu koupě. Zaplacením smluvní pokuty se kupující nezbavuje povinnosti zaplatit kupní cenu v plné výši.

Pokud je kupující v prodlení s převzetím, může prodávající předmět koupě uschovat na náklady kupujícího ve svém skladu nebo u jiného schovatele nebo jej může po upozornění prodat na účet kupujícího.

Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den vystavení objednávky av případě, že produkty nebyly ještě prodávajícím fakturovány. Objednávku lze stornovat telefonicky nebo písemnou formou (faxem, e-mailem nebo poštou). Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu písemnou formou (faxem, e-mailem nebo poštou).Odstoupení od smlouvy
Kupující (spotřebitel) je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Náklady na vrácení zboží nese sám kupující, který je povinen zaslat nepoškozené zboží na adresu společnosti jako zásilku s dohodnutým pojištěním proti škodám způsobeným přepravou zboží (ne na dobírku). Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující, pokud zboží bylo zakoupeno osobně v prodejním místě společnosti.

Pokud je vrácené zboží poškozené, použité, opotřebovaný nebo neúplný, je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o hodnotu poškození, opotřebení dotčeného zboží a to ve výši 1% z celkové ceny zboží (v souladu s příslušnými ustanoveními § 457 občanského zákoníku ).


Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

·         poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle,

·         prodej zboží upraveného podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího, nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů matrace, lehátka ...),

·         prodej zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačových programů, které spotřebitel rozbalil,

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy spolu s doručením všech poskytnutých dokladů a zboží, který byl dodán na základě smlouvy, jejímž se odstoupení dotýká. Písemná forma odstoupení od smlouvy se vyžaduje z důvodu, aby nevznikly pochybnosti, zda jde o odstoupení od smlouvy, o reklamaci nebo jiný požadavek kupujícího.

Odstoupení od smlouvy nemůže být provedeno elektronickou formou komunikace.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud objednané zboží není možné dodat ve lhůtě nebo v ceně určené těmito obchodními podmínkami a nedohodne se s kupujícím na náhradním plnění, nebo pokud si kupující nesplní povinnosti spojené s realizací objednávky.


 
Dodací podmínky
Místem dodání se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním formuláři obchodu. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (kurýrní služba) nebo dodá zboží vlastními prostředky, nebo na základě dohody s kupujícím bude zboží připraveno skladem, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak.

Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má výrobky a služby v držení má kupující veškeré povinnosti uschovatele věci a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.

V případě, že kupujíci nepřevezme doručenou zásilku v čas a zásilka se vrati zpět prodejci, kupující si hradí nově vzniklé náklady za přepravu kurýrní službou (pošta, ups). V případě že kupující nemá zájem o doručenou zásilku a zásilka se vrátí zpět prodejci, kupujícímu se vystaví dobropis v hodnotě produktu bez nákladů na přepravu.

U některých skupin produktů (zboží nad 100kg a zboží větších rozměrů) si vyhrazujeme právo změnit cenu za dodání zboží kurýrní službou, o čemž Vás budeme informovat telefonicky před uzavřením smluvního vztahu.Cena
Ceny uvedené na stránkách obchodu platí výhradně pro nákup prostřednictvím obchodního systému. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Cena zboží je určována dle platného ceníku. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v okamžiku objednání zboží.Záruční doba
Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv (zákon č. 40/1964 Sb občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) je stanovena na minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy nebo shora ohraničena datem spotřeby zboží a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.Reklamace
V případě doručení poškozeného zboží má kupující právo žádat vrácení peněz nebo zrealizovat novou objednávku.

Provozovatel internetového obchodu nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby. Kupující v případě vrácení zboží je povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo zasilatelskou společností.

V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil. Po dohodě může být navrácení částky provedeno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, který bude zaslán buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně. Pokud se zboží zasílá samostatně (v případě výměny zboží), neúčtuje se poštovné a balné.

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen vyplnit reklamační formulář a vyčkat na pokyny prodávajícího a následně doručit reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů a záručního listu nebo faktury prodávajícímu nebo autorizovanému záručnímu servisu. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu, resp. Vám jejich na požádání sdělíme telefonicky nebo formou e-mailu. Po úspěšném vyplnění a odeslání reklamačního formuláře obdrží kupující od prodávajícího automatické potvrzení přijetí reklamace na email. Při uplatnění záruky se kupující řídí pokyny uvedenými v záručním listu, případně kontaktuje prodávajícího pro upřesnění uplatnění reklamace.

Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách nebo byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.

Výměna zboží
V případě, že kupující chce vyměnit již doručené zboží za jiné zboží v téže cenové relaci, popřípadě jiné cenové relaci, ať už z důvodu chybně zadané objednávky jako např. špatně objednaná konfekční velikost, je možné zboží vyměnit za podmínek, že kupující pošle zakoupené zboží zpět provozovateli obchodu na své náklady, a také uhradit částku za poštovné při nové zásilce zboží.Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou li mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení "Všeobecných obchodních podmínek" ve znění platném v den odeslání této objednávky.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, neodpovídá prodávající kupujícímu za uprchly zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. Pokud se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito "Všeobecnými obchodními podmínkami" se řídí příslušnými ustanoveními zákona Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona o ochraně spotřebitele.

Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od smlouvy.