Dodacie podmienky

Miestom dodania sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený skladom, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

V prípade, že kupujúci neprevezme doručenú zásielku v čas, a zásielka sa vráti späť predajcovi, kupujúci si hradí novo vzniknuté náklady za prepravu kuriérskou službou (pošta, ups). V prípade že kupujúci nemá záujem o doručenú zásielku a zásielka sa vráti späť predajcovi, kupujúcemu sa vystavý dobropis v hodnote produktu bez nákladov na prepravu.

V prípade niektorých skupín produktov (tovar nad 100kg a tovar väčších rozmerov) si vyhradzujeme právo zmeniť cenu za dodanie tovaru kuriérskou službou, o čom Vás budeme informovať telefonicky pred uzavretím zmluvného vzťahu.